Zadzwoń teraz+48 604 467 844

Przed dokonaniem zakupu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin sklepu internetowego - paleciaki.info z dnia 01 maja 2019 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego paleciaki.info
4. Sklep internetowy paleciaki.info – serwis internetowy dostępny pod www.paleciaki.info, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w  rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Blachdeker sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach przy ulicy Myślenicka 43, 32-031 Mogilany, z Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, z którym związany jest obowiązek zapłaty.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.paleciaki.info.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy paleciaki.info, działający pod adresem www.paleciaki.info, prowadzony jest przez firmę Blachdeker sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach (32-031) przy ulicy Myślenicka 43, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@paleciaki.info.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.paleciaki.info oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.9. Wszystkie produkty dostępne na stronach internetowych Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.  Blachdeker sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez  Blachdeker sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię  Blachdeker sp. z o.o.
3.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody  Blachdeker sp. z o.o.
3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla  Blachdeker sp. z o.o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.paleciaki.info, dokonać wyboru Towaru, jego parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Z naciśnięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wiąże się obowiązek zapłaty.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia, stanowi oświadczenie woli zawarcia z Blachdeker sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Blachdeker sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w paleciaki.info ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w paleciaki.info jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
4.12. Podane przez Klientów dane osobowe, Blachdeker sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient dokonujący zakupu we paleciaki.info wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji we paleciaki.info. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Blachdeker sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o paleciaki.info.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się, przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych, w formie przesyłki kurierskiej

5.3. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku wskazanym w paleciaki.info w zakładce: Płatność i dostawa .

5.4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni od dnia zawarcia umowy dla przesyłek krajowych oraz 45 dni dla zagranicznych. Na termin realizacji dostawy składa się:

- czas skompletowania zamówienia i wysyłki towaru (do 3-ch dni roboczych),

- czas dostawy przez operatora pocztowego/kuriera, zależny od wybranej formy dostawy.

5.5. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w karcie gwarancujnej wydanej do zakupionego produktu.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane na stronie internetowej www.paleciaki.info są cenami netto w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, który zostaje doliczony na ostatnim etapie finalizowania zakupu. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon albo faktura VAT – w zależności od wyboru Klienta. Faktura VAT zostanie dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

6.2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w paleciaki.info produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

a) przelewem,

b) płatność on-line - zapłata za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24.

 
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.2. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7.3. Podstawą zwrotów jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.  Blachdeker sp. z o.o.,  jako sprzedawca, odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje z tytuły rękojmi, można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@paleciaki.info lub w formie pisemnej na adres Wózki Widłowe Blachdeker ul. Myślenicka 43, 32-031 Mogilany, Polska.

8.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że  Blachdeker sp. z o.o., niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Blachdeker sp. z o.o., albo Blachdeker sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

8.4. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.7.  Blachdeker sp. z o.o., rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni  Blachdeker sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.

8.8. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.


IX. Reklamacje w zakresie działania serwisu internetowego

9.1. Blachdeker sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres paleciaki.info, Blachdeker sp. z o.o., ul. Myślenicka 43, 32-031 Mogilany, Polska., mailowo na adres sklep@paleciaki.info lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 
X. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

10.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez  Blachdeker sp. z o.o. w ramach www.paleciaki.info będą rozstrzygane przez sądy właściwości ogólnej. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej,ul. Wiślna 3, 31-007 Kraków. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Uwaga! Zgodnie z ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru (tj. dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Blachdeker sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wypełniając Formularz zwrotu towaru stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie 7 dni i wysyłając je na adres:

Blachdeker sp. z o.o.
ul. Myślenicka 43,
32-031 Mogilany, Polska.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 7 dni, na adres:

Blachdeker sp. z o.o.
ul. Myślenicka 43,
32-031 Mogilany, Polska.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszt opakowania i odesłania towaru.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb.
4. innych niż sprzedaż konsumencka.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - pobierz plik PDF

formularz ten należy wypełnić i odesłać na poniższy adres wraz z towarem, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

Blachdeker sp. z o.o.
ul. Myślenicka 43,
32-031 Mogilany, Polska.