Infolinia:+48 604 467 844

Ogólne Warunki Dostaw i Gwarancji Blachdeker

Zakres obowiązywania, podstawowe określenia

1. Ogólne Warunki Dostaw i Gwarancji („OWDiG”) Blachdeker – Ryszard Kudzia („BD”) stanowią integralną część wszystkich ofert, oświadczeń woli składanych przy dokonywaniu czynności prawnych, wszystkich umów zawieranych przez BD, w tym umów sprzedaży i dostawy, konserwacji i serwisowych, doradczych oraz pozostałych umów o świadczenie usług, z wyłączeniem umów najmu, do których zastosowanie mają Ogólne Warunki Umowy Najmu Wózków Widłowych BD.

2. Uregulowania odmienne do postanowień OWDiG wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez BD i Kupującego, zwanych dalej „Stronami”. „Kupujący” w rozumieniu OWDiG oznacza stronę umowy sprzedaży, a także adresata oferty, zamawiającego, zleceniodawcę, autoryzowanego sprzedawcę oraz pozostałe osoby będące stroną stosunków prawnych z BD.

3. W przypadku istniejących stałych kontaktów handlowych OWDiG obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży, dostawy, umów konserwacji i umów serwisowych oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej. Strony wyłączają możliwość zastosowania lub obowiązywania ogólnych warunków dostaw, gwarancji lub sprzedaży stosowanych w działalności Kupującego. OWDiG obowiązują Kupującego również we wszystkich kolejnych umowach wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług takich jak np. umów serwisowych czy konserwacyjnych.

4. OWDIG doręczane są Kupującemu na piśmie w szczególności wraz z ofertą handlową, umową lub fakturą. Z chwilą doręczenia OWDiG ich treść staje się obowiązującą regulacją prawną pomiędzy Stronami. Kupujący składając zamówienie, zlecenie lub zawierając umowę sprzedaży wyraża tym samym zgodę na włączenie OWDiG do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie OWDiG przez Kupującego następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania Kupującego wynika, iż się z nimi zapoznał. Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWDiG stanowi pomiędzy Stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną.

5. Jeżeli poszczególne postanowienia OWDiG są lub będą nieważne lub bezskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego, które są możliwie najbliższe założeniom OWDiG.

 

B . Umowa, zakres dostawy, opakowanie

1. Wszelkie publikowane oferty, wzory umów, cenniki, katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe, formularze zamówień, uzgodnienia Stron oraz inne dokumenty lub materiały promocyjne, a także korespondencja sprzed wysłania oferty, mają jedynie charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 k. c., a stają się wiążące dla BD dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez BD. Oświadczenia uznawane za ofertę, o której mowa w art. 66 § 2 k.c. wiążą BD w terminie oznaczonym w ofercie, a w razie braku jego oznaczenia w terminie 2 dni.

2. Kupujący odpowiada za prawdziwość i prawidłowość danych podanych w zamówieniu, zleceniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towaru dostarczonego zgodnie z własnym zamówieniem.

3. BD zastrzega możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru w okresie dostawy, wynikających z modernizacji i postępu technicznego, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują podstawowych zmian zamówionego towaru takich jak właściwości techniczne, funkcje i wygląd oraz że będą one zasadniczo do przyjęcia przez Kupującego.

4. Podawane przez BD parametry pracy odnoszą się do pracy w temperaturze +20° C, równej nawierzchni betonowej oraz suchego otoczenia, z wyłączeniem okresu rozruchu pojazdu. Różnice w stosunku do deklarowanych parametrów występujące nawet w powyższych warunkach są dopuszczalne w zwykłym zakresie tolerancji podczas normalnej eksploatacji.

5. BD zastrzega sobie nieograniczone prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do przedstawianych indywidualnie Kupującemu ofert, kalkulacji kosztowych, projektów, rysunków i innych podobnych dokumentów, które są poufne i nie mogą być przez Kupującego udostępniane osobom trzecim w części ani w całości bez pisemnej zgody BD. Naruszenie tego postanowienia uprawnia wystąpienie przez BD na drogę sądową z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

C. Termin dostawy, termin realizacji, świadczenie częściowe

1. W przypadku uzgodnienia terminu dostawy, rozumianego jako zobowiązanie się BD do wydania towaru Kupującemu, w miejscu wskazanym w zamówieniu, w okresie wskazanych tygodni bądź miesięcy, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem nadesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zamówienia, jednak nie wcześniej niż w dniu dostarczenia przez Kupującego wszystkich wymaganych informacji, dokumentów, zezwoleń i zgód oraz uznania rachunku bankowego BD kwotą uzgodnionego zadatku. Bieg terminu dostawy nie może się także rozpocząć przed ustaleniem wszystkich warunków technicznych związanych z zamówieniem. W razie dostarczenia przez Kupującego danych jedynie przybliżonych, wiążące jest potwierdzenie zamówienia. Jeżeli także potwierdzenie zamówienia zawiera wyłącznie dane przybliżone, wiążące terminy dostaw należy potwierdzić z BD odrębnie. W przypadku niewypełnienia w odpowiednim czasie któregokolwiek z powyższych obowiązków, termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania spowodowane wystąpieniem siły wyższej, przez co należy rozumieć wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, na które Strony nie mają wpływu i którego nie mogły przewidzieć, w tym wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne i zarządzenia organów państwowych. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców BD. O chwili rozpoczęcia i ustania siły wyższej każda ze Stron niezwłocznie poinformuje drugą Stronę najpóźniej do 7 dni od momentu jej wystąpienia za pomocą poczty, kuriera, faxu lub poczty elektronicznej. W okresie oddziaływania siły wyższej terminy wykonania zobowiązań Stron ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.

3. Jeżeli spełnienie świadczenia z powodu wystąpienia opisanych powyżej nieprzewidzianych okoliczności pociągałoby za sobą poniesienie przez BD znacznej szkody, lub dostarczenie zamówionego towaru jest niemożliwe lub jest możliwe tylko przy poniesieniu znacznych kosztów dodatkowych, bądź też wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami, BD zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od innych praw przysługujących mu ustawowo.

4. BD zastrzega sobie prawo do świadczenia częściowego. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być rozliczana osobno.

 

D. Zwłoka w wykonaniu dostawy, przedłużenie terminów dostaw, odstąpienie od umowy

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy przez BD, Kupujący jest uprawniony z tytułu szkody poniesionej w wyniku zaistniałej zwłoki do żądania od BD zryczałtowanego odszkodowania w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości niedostarczonych towarów, za każdy zakończony tydzień zwłoki. Suma tego odszkodowania nie może jednak przekroczyć 5 % wartości niedostarczonego towaru.

2. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu I.2., Kupującemu nie przysługują żadne dalsze uprawnienia z tytułu zwłoki, a w szczególności roszczenie o odszkodowanie.

3. W przypadku nie odebrania towarów w określonym terminie lub w przypadku odmowy przyjęcia towarów BD zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przechowania towaru w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości netto zamówienia za każdy rozpoczęty miesiąc. Ponadto, po bezskutecznym upływie stosownego terminu wyznaczonego przez BD, BD ma prawo rozporządzić zamówionym towarem w inny sposób oraz zrealizować dostawę dla Kupującego w odpowiednio przedłużonym terminie lub od umowy odstąpić.

4. W przypadku nie zapłacenia w terminie za dostarczony/-e towar/-y, BD jest uprawniona do żądania zwrotu przez Kupującego dostarczonych towarów na koszt i ryzyko Kupującego, a Kupujący bezwarunkowo zobowiązuje się wydać przedstawicielowi BD dostarczone towary.

5. Za okres od daty dostawy do chwili zwrotu przedmiotu umowy, Kupujący zapłaci wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem usług wynajmu BD.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Kupującego, BD jest uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości co najmniej 25% wartości netto zamówienia, przy czym BD zastrzega sobie prawo do zaliczenia wcześniej wpłaconego zadatku na poczet kary umownej. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości domagania się przez BD od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez BD, ze swojej winy, BD dokona zwrotu zadatku w pełnej wysokości.

8. BD zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonywania usług lub dostawy towarów do czasu zapłaty wszystkich przeterminowanych zobowiązań Kupującego wobec BD. W takim przypadku wydłużeniu także ulega termin dostawy zamówienia będącego w trakcie realizacji.

 

E. Przyjęcie dostawy, zwłoka w przyjęciu dostawy, odstąpienie od umowy

1. Od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do wydania towaru, Kupujący będzie uprawniony i zobowiązany do odebrania zamówionego towaru, a w przypadku uzgodnionej dostawy przez BD do określonego miejsca – do przyjęcia towaru z chwilą jego dostarczenia. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kupującego powyższego zobowiązania, Kupujący ponosi powstałe koszty dodatkowe (np. koszty przechowania i utrzymania). Po bezskutecznym upływie uzasadnionego terminu wyznaczonego przez BD, BD uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i rozporządzenia zamówionym towarem w inny sposób, a także do żądania odszkodowania, niezależnie od ewentualnych innych przysługujących roszczeń. Wyznaczanie dodatkowego terminu nie jest wymagane jeśli odmowa przyjęcia zamówionego towaru przez Kupującego jest istotna i definitywna. Z momentem powstania zwłoki Kupującego w odbiorze dostawy jednocześnie przechodzi na Kupującego ryzyko przypadkowej utraty i pogorszenia zamówionego towaru. Na żądanie Kupującego, BD może zorganizować ubezpieczenie towaru, pod warunkiem otrzymania zaliczki na ten cel od Kupującego.

2. W razie przerwania czynności zmierzających do realizacji zamówienia na wyraźne żądanie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest uiścić w terminie dwóch tygodni kwoty zafakturowane według zestawienia za prace już wykonane, pomniejszone o uprzednio dokonane płatności.

 

F. Ceny i warunki płatności, podatek VAT

1. Ceny podane przez BD odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru.

2. Cena nie uwzględnia kosztów transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, załadunku oraz wyładunku i ubezpieczenia, chyba że Strony w odrębnym pisemnym uzgodnieniu postanowią inaczej.

3. Cena ustalona jest w EUR lub w PLN i jest określona w ofercie handlowej.

4. Cena podana w ofercie lub ustalona w umowie nie zawiera podatku VAT.

5. BD zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jeżeli od dnia ogłoszenia oferty do dnia złożenia zamówienia przez Kupującego upłynie okres dłuższy niż 1 miesiąc.

6. BD jest uprawniony do żądania zapłaty ceny w wysokości i w formie podanej w fakturze z chwilą wydania Kupującemu zamówionego towaru. Strony mogą określić w formie pisemnej inny termin zapłaty ceny.

7. Jeżeli towar jest dostarczany partiami, obowiązek zapłaty ceny powstaje sukcesywnie, z chwilą dostarczenia każdej kolejnej partii towaru, chyba, że strony postanowiły inaczej, w szczególności, że zapłata nastąpi po dostarczeniu ostatniej partii towaru.

8. W stosunku do Kupujących, którzy po raz pierwszy składają zamówienia na towary, BD zastrzega sobie prawo żądania referencji od dotychczasowych ich dostawców, potwierdzających ich rzetelność handlową.

9. BD jest uprawniony według swego uznania żądać od Kupującego zadatku w wysokości od 10% do 50 % wartości zamówienia lub innego zabezpieczenia wykonania umowy.

10. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący może być zobowiązany do wpłaty zadatku na poczet ceny towaru w wysokości określonej przez BD. Pozostałą część ceny Kupujący jest wówczas zobowiązany zapłacić w formie i terminie podanym na fakturze. Brak zapłaty pozostałej części ceny uprawnia BD do zatrzymania całości lub części wpłaconego zadatku tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości domagania się przez BD od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

11. Zadatek wpłacony przez Kupującego nie podlega zwrotowi, chyba że wyraźne postanowienia OWDiG stanowią inaczej.

12. Jako zabezpieczenie realizacji zamówienia, płatności i wypełnienia zobowiązań względem BD, BD może oprócz zadatku dodatkowo żądać od Kupującego wystawienia i złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub dostarczenia odpowiedniej gwarancji bankowej.

13. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu płatności o 30 dni BD ma prawo odstąpienia od umowy z winy Kupującego. W takim przypadku zastosowanie mają przede wszystkim zapisy zawarte w pkt D4, D5, D6.

14. Złożone reklamacje w szczególności, co do wysokości kwot wykazanych w fakturze lub błędów formalnych faktury, nie zwalniają Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty bezspornej części należności.

 

15. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy BD.

16. Jeżeli dostarczony przez BD towar jest oczywiście wadliwy co do części dostawy, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za część dostarczonych towarów wolną od wad.

17. Za nieterminowe płatności BD jest uprawniony domagać się od Kupującego zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

18. Kupującemu przysługuje prawo potrącenia lub zatrzymania względem roszczeń BD tylko wtedy, jeśli jego roszczenia zostaną stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, są bezsporne lub zostaną przez BD uznane.

 

G. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

1. BD zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do chwili zapłaty przez Kupującego całości ceny wszystkich dostarczonych towarów. Zastrzeżenie prawa własności sprzedanych towarów jest skuteczne względem wierzycieli Kupującego.

2. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego, BD ma prawo na koszt Kupującego żądać chwilowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Niniejszego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia. Jeśli zastrzeżony towar znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej, Kupujący winien na pierwsze żądanie poinformować o miejscu, w którym towar się znajduje i niniejszym oświadcza, że zgadza się na przejęcie posiadania tego towaru przez BD.

3. Z chwilą wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, naprawczego lub upadłościowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz BD. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność BD w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować BD o tym fakcie oraz przesłać do BD kopię postanowienia o zajęciu i związanej z nim dokumentacji. W razie wniesienia przez BD powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 kodeksu postępowania cywilnego, Kupujący zobowiązany jest zwrócić BD poniesione koszty sądowe i pozasądowe jeśli BD nie uzyska zwrotu tych kosztów od osoby trzeciej, przeciw której powództwo wniesiono.

4. Kupujący nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących w stosunku do BD na rzecz osób trzecich.

5. Kupujący z chwilą zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z OWDiG ceduje na BD wszelkie wierzytelności i prawa wynikające ze sprzedaży zastrzeżonego towaru.

6. Jeśli Kupujący wykorzystuje towar zastrzeżony we własnych obiektach, to przez czas obowiązywania zastrzeżenia własności na rzecz BD nie jest uprawniony do odsprzedawania, zastawiania ani przenoszenia na zabezpieczenie całości lub części towaru zastrzeżonego bez uprzedniej wyraźnej zgody BD na piśmie.

7. Wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do majątku Kupującego uprawnia BD do odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu towaru zastrzeżonego.

8. W razie odsprzedaży towaru zastrzeżonego, Kupujący niniejszym ceduje na BD, a BD przejmuje, wszelkie wynikające z odsprzedaży przyszłe roszczenia Kupującego względem dalszego nabywcy. Prawo do windykacji należności przysługuje Kupującemu jak i BD, z tym że BD powstrzyma się od windykacji tak długo, jak długo Kupujący będzie wykonywał swoje zobowiązania płatnicze i nie nastąpi pogorszenie jego sytuacji finansowej zagrażające należytej realizacji tych zobowiązań, na przykład w przypadku zgłoszenia przez Kupującego wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest do przekazania BD na jej pierwsze żądanie wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do windykacji.

 

H. Gwarancja i reklamacje

1. BD ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo - produkcyjne dotyczące dostarczonego towaru, pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem. BD uzupełni wszelkie braki i usunie wady na swój koszt. Wszelkie koszty transportu związane z odbiorem lub dostawą reklamowanego towaru ponosi BD.

2. Termin gwarancji liczony jest od dnia dostawy i wynosi:

a. używane wózki widłowe – 12 miesięcy z ograniczeniem do 1000 motogodzin pracy (zgodnie z dodatkowymi warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej);

b. nowe elektryczne wózki paletowe – 12 miesięcy z ograniczeniem do 1000 motogodzin pracy;

c. nowe elektryczne wózki podnośnikowe z masztem – 12 miesięcy z ograniczeniem do 1000 motogodzin pracy;

d. oryginalne części zamienne dostarczone i zamontowane przez BD – 12 miesięcy;

e. nieoryginalne części zamienne – brak gwarancji

f. oryginalne baterie i prostowniki – 12 miesięcy.

3. Naprawy gwarancyjne są wykonywane całkowicie nieodpłatnie.

4. Podstawą roszczeń gwarancyjnych Kupującego jest oryginalna faktura i karta lub książka gwarancyjna wystawiona przez BD.

5. Gwarancją objęte są wyłącznie towary z aktualnym gwarancyjnym przeglądem technicznym wykonanym wyłącznie przez serwis BD, eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi.

6. Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:

- usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem używania towaru (np. przeciążenie, nadmierna eksploatacja, niewłaściwa powierzchnia pracy wózka, agresywne środowisko pracy) lub wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;

- usterki wynikające z lekkomyślności, niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku konserwacji lub niewłaściwe wykonywanej konserwacji, użycia niewłaściwego sprzętu, braku bieżącej obsługi;

- usterki wynikające z błędnego montażu, wadliwej instalacji lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie;

- usterki wynikające z używania towaru w mroźni z naruszeniem odrębnych zasad użytkowania wózków widłowych i pozostałych urządzeń BD w wersji mroźniczej;

- następstwa eksploatacyjnego zużycia poszczególnych elementów takich jak: rolki, łożyska, koła, opony, świece, bezpieczniki, żarówki, okładziny cierne, paski napędowe, szczotki silników elektrycznych, styki elektryczne, elementy zawieszenia masztu, rolki masztu, łańcuchy, maszt, układ skrętu, elementy filtrujące oraz płyny i środki smarujące;

- wszelkie usterki powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych;

- czynności obsługi codziennej, przeglądy techniczne, regulacje, zmiany parametrów;

- czyszczenie towaru, czyszczenie układu zasilania paliwem (gaz, diesel) , czyszczenie układu chłodzenia, chłodnicy, itp.

7. Wszelkie naprawy, przeglądy techniczne, gwarancyjne przeglądy techniczne, udoskonalenia i inne zmiany dokonane w towarze zakupionym w BD przeprowadzone bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z BD powodują wyłączenie roszczeń z gwarancji na cały towar i nie są objęte odpowiedzialnością BD z tytułu gwarancji.

8. Pod rygorem utraty gwarancji obowiązkiem Kupującego jest przestrzeganie terminów obowiązkowych, płatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych towarów dostarczonych przez BD, wykonywanych wyłącznie przez serwis BD, zgodnie z harmonogramem:

- ręczne wózki paletowe – 12 miesięcy bez konieczności wykonywania przeglądów serwisowych

- nowe elektryczne wózki paletowe – pierwszy przegląd po pierwszych 50 mth (jeśli są wyposażone w licznik) lub w ciągu 30 dni od daty dostawy, kolejne – co 6 miesięcy, nie rzadziej jednak niż co 250 motogodzin (jeśli są wyposażone w licznik);

- nowe elektryczne wózki podnośnikowe z masztem – pierwszy przegląd po pierwszych 50 mth (jeśli są wyposażone w licznik)  lub w ciągu 30 dni od daty dostawy, kolejne – co 6 miesięcy, nie rzadziej jednak niż co 250 motogodzin (jeśli są wyposażone w licznik);

- nowe elektryczne wózki widłowe – pierwszy przegląd po 50 mth lub w ciągu 30 dni od daty dostawy , kolejne co 6 miesięcy lub 500 mth

- nowe spalinowe wózki widłowe  – pierwszy przegląd po pierwszych 50 mth lub w ciągu 30 dni od daty dostawy, kolejne – co 6 miesięcy, nie rzadziej jednak niż co 500 motogodzin ;

- wózki widłowe używane – jeśli są objęte gwarancją (wymagana dodatkowa umowa gwarancyjna ) - pierwszy przegląd w ciągu 120 dni od daty dostawy, kolejny po 240 dniach od daty dostawy – nie rzadziej jednak niż co 350 motogodzin.

- baterie i prostowniki – pierwszy przegląd w ciągu 90 dni od daty dostawy, kolejne nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.

BD zastrzega sobie prawo odmowy wykonania płatnych przeglądów gwarancyjnych, jeśli ewidencja księgowa BD wykaże opóźnienie w zapłacie za wcześniej dostarczone usługi lub towary powyżej 14 dni.

9. Kupujący jest obowiązany zbadać dostarczone towary w chwili ich wydania przez BD. Wady widoczne i oczywiste Kupujący powinien zgłaszać na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od wydania towaru, wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 5 dni. Odnosi się to także do reklamacji ilości towarów oraz dostawy innego towaru niż określono w zamówieniu lub umowie. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.

10. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wady w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez BD lub – w przypadku, gdy według wyboru BD, wady towaru mają zostać usunięte u Kupującego – w terminie 14 od dnia dokonania zgłoszenia reklamacyjnego przez Kupującego. W przypadku gdy usunięcie wady we wskazanym terminie przekracza możliwości serwisowe BD, Strony porozumieją się w przedmiocie wydłużenia terminu usunięcia wady, uwzględniając aktualne możliwości handlowe i serwisowe BD.

11. Części zamówionego towaru, których wadliwość w momencie przejścia ryzyka na Kupującego została udowodniona, będą nieodpłatnie naprawione albo powtórnie dostarczone w stanie wolnym od wad, według wyboru BD. Własność części wymienianej w trybie naprawy gwarancyjnej przechodzi na BD z momentem odłączenia. Kupujący winien umożliwić BD wykonanie napraw gwarancyjnych w stosownym czasie.

12. Poza roszczeniami określonymi w OWDiG Kupujący jest uprawniony do żądania obniżenia uzgodnionej ceny zakupu lub wymiany towaru na nowy wolny od wad, jeżeli towar był już naprawiany trzykrotnie, a wada dotyczy tego samego elementu, jest istotna i nie można jej usunąć.

13. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu I.2, odpowiedzialność odszkodowawcza BD z tytułu zawartych umów jest wyłączona. Kupującemu nie przysługują żadne dalsze roszczenia odszkodowawcze, zwłaszcza roszczenia o zwrot kosztów, które nie przyniosły rezultatu oraz roszczenia o odszkodowanie, w tym też odpowiedzialność za szkody pośrednie i następcze, które nie stanowią normalnych następstw działania lub zaniechania BD, z którego szkoda wynikła.

14. Jeżeli pomimo wykrycia wady towaru jest on nadal użytkowany, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

15. BD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych służących polepszeniu właściwości towaru.

 

I. Odpowiedzialność

1. Postanowienia Punktów H oraz I.2-3, z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń Kupującego, stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie korzystać z zamówionego towaru zgodnie z umową z powodu umyślnego zawinionego niezastosowania się przez BD do otrzymanych sugestii, poleceń, bądź na skutek wskazówek udzielonych przez BD przed albo po zawarciu umowy lub z powodu innych naruszeń obowiązków, za które BD ponosi odpowiedzialność, w szczególności związanych z instrukcjami użytkowania lub konserwacji, wydanymi przez BD dla zamówionych towarów.

2. Odpowiedzialność BD z tytułu szkód powstałych poza zamówionym towarem (takich jak utrata zysków, utrata korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć gdyby szkoda nie nastąpiła, utrata produkcji, inne szkody pośrednie i następcze, szkody finansowe, zwrot kosztów, które nie przyniosły rezultatu), niezależnie od ich podstawy prawnej, ograniczona jest do normalnych następstw działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła w następujących przypadkach:

- wina umyślna,

- rażące niedbalstwo po stronie przedstawicieli prawnych lub wyższego kierownictwa,

- celowe nieujawnienie wady lub istnienie wady, której brak był przez BD zagwarantowany (jednak w takim przypadku wyłącznie w zakresie, w jakim zamiarem gwarancji było zabezpieczenie Kupującego przed poniesioną szkodą),

- szkoda na osobie, w tym utrata zdrowia i życia,

- roszczenia na podstawie z art. 449(1) do art. 449(10) k.c. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, co dotyczy wszelkich towarów handlowych sprzedawanych przez BD.

 

J. Wyłączenie cesji roszczeń

Roszczenia Kupującego względem BD nie mogą być przenoszone na inne osoby.

 

K. Miejsce wykonania, przejście ryzyka, właściwość sądów i prawo właściwe

1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba BD.

2. Kupujący ponosi ryzyko losowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru od momentu jego wydania (art. 612 k.c. w związku z art. 548 k.c.).

3. Dla wykładni i stosowania umowy i OWDiG właściwe jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory mogące wynikać z umowy zawartej z Kupującym lub z OWDiG będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby BD.